پیـش بیـنـی وضـعیت جوی تهران
چهار شنبه 02 خرداد 1397
05:54 AM 08:09 PM
چـهار شنـبـه 2
25 °
16 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
پنـج شنـبـه 3
28 °
17 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
29 °
16 °
نیمه ابری
شنـبـه 5
29 °
18 °
آفتابی همراه با ابر خفیف
یکـشنـبـه 6
29 °
19 °
آفتابی همراه با ابر خفیف