پیـش بیـنـی وضـعیت جوی تهران
سه شنبه 22 آبان 1397
06:39 AM 04:58 PM
سه شنـبـه 22
11 °
8 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران
چـهار شنـبـه 23
11 °
8 °
بارانی
پنـج شنـبـه 24
13 °
8 °
بارانی
جمـعـه 25
11 °
7 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
شنـبـه 26
17 °
7 °
آفتابی