پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
سه شنبه 03 مهر 1397
05:52 AM 05:54 PM
سه شنـبـه 3
19 °
11 °
آفتابی
چـهار شنـبـه 4
21 °
10 °
آفتابی
پنـج شنـبـه 5
21 °
11 °
آفتابی
جمـعـه 6
19 °
10 °
آفتابی همراه با ابر خفیف
شنـبـه 7
20 °
10 °
آفتابی