پیـش بیـنـی وضـعیت جوی چالوس
سه شنبه 22 آبان 1397
06:41 AM 04:56 PM
سه شنـبـه 22
11 °
9 °
بارش پراکنده باران
چـهار شنـبـه 23
10 °
8 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران
پنـج شنـبـه 24
11 °
8 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
جمـعـه 25
13 °
9 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
شنـبـه 26
14 °
9 °
نیمه ابری