پیـش بیـنـی وضـعیت جوی بابل
چهار شنبه 02 خرداد 1397
05:46 AM 08:06 PM
چـهار شنـبـه 2
26 °
17 °
هوای ابری
پنـج شنـبـه 3
27 °
17 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
28 °
17 °
آفتابی
شنـبـه 5
28 °
17 °
نیمه ابری
یکـشنـبـه 6
22 °
18 °
بارانی