پیـش بیـنـی وضـعیت جوی بابل
دوشنبه 26 آذر 1397
07:06 AM 04:46 PM
دو شنـبـه 26
14 °
9 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
سه شنـبـه 27
10 °
7 °
بارش پراکنده باران
چـهار شنـبـه 28
14 °
7 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
پنـج شنـبـه 29
13 °
7 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
جمـعـه 30
11 °
7 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران