پیـش بیـنـی وضـعیت جوی آمل
سه شنبه 22 آبان 1397
06:36 AM 04:53 PM
سه شنـبـه 22
13 °
11 °
بارانی
چـهار شنـبـه 23
13 °
10 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
پنـج شنـبـه 24
15 °
9 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
جمـعـه 25
16 °
10 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
شنـبـه 26
17 °
10 °
نیمه ابری