پیـش بیـنـی وضـعیت جوی آمل
چهار شنبه 02 خرداد 1397
05:48 AM 08:07 PM
چـهار شنـبـه 2
26 °
18 °
هوای ابری
پنـج شنـبـه 3
27 °
19 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
27 °
18 °
آفتابی
شنـبـه 5
27 °
19 °
نیمه ابری
یکـشنـبـه 6
22 °
18 °
نیمه ابری