پیـش بیـنـی وضـعیت جوی آمل
دوشنبه 26 آذر 1397
07:07 AM 04:47 PM
دو شنـبـه 26
14 °
9 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
سه شنـبـه 27
9 °
8 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران
چـهار شنـبـه 28
13 °
8 °
نیمه ابری
پنـج شنـبـه 29
13 °
7 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
جمـعـه 30
10 °
7 °
نیمه ابری همراه با بارش پراکنده باران