پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
یک شنبه 01 مهر 1397
05:51 AM 05:57 PM
یکـشنـبـه 1
22 °
12 °
آفتابی همراه با ابر خفیف
دو شنـبـه 2
21 °
13 °
آفتابی
سه شنـبـه 3
19 °
11 °
آفتابی
چـهار شنـبـه 4
21 °
9 °
آفتابی
پنـج شنـبـه 5
19 °
10 °
آفتابی