پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
دوشنبه 26 آذر 1397
07:06 AM 04:51 PM
دو شنـبـه 26
8 °
0 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
سه شنـبـه 27
4 °
-1 °
بـارش بـرف و بـاران
چـهار شنـبـه 28
3 °
-6 °
آفتابی
پنـج شنـبـه 29
3 °
-4 °
نیمه ابری
جمـعـه 30
2 °
-5 °
نیمه ابری