پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
سه شنبه 01 خرداد 1397
05:52 AM 08:06 PM
سه شنـبـه 1
18 °
11 °
ابری و در بعضی از نقاط آفتابی
چـهار شنـبـه 2
14 °
11 °
هوای ابری
پنـج شنـبـه 3
20 °
10 °
نیمه ابری
جمـعـه 4
21 °
10 °
نیمه ابری
شنـبـه 5
20 °
11 °
آفتابی همراه با ابر خفیف