پیـش بیـنـی وضـعیت جوی ساری
جمعه 29 تیر 1397
06:01 AM 08:15 PM
جمـعـه 29
30 °
21 °
آفتابی
شنـبـه 30
30 °
21 °
آفتابی
یکـشنـبـه 31
30 °
20 °
آفتابی
دو شنـبـه 1
30 °
20 °
آفتابی
سه شنـبـه 2
31 °
20 °
آفتابی