نام محصول : مدیریت بهداشت مرکبات (برداشت، انبارداری و حفظ سلامت میوه)
تاریخ تولید یا ارائه : 1394/10/17
نوع محصول : کتاب
تاریخ تولید یا ارائه : 1394/10/17
نوع محصول : کتاب
خلاصه ای از محصول :
علی رغم تمامی تلاش های ارزنده ای که توسط دستگاه های اجرایی دولتی و تشکل های بخش خصوصی در زمینه ارتقای دانش باغداری در استان صورت گرفته است، به واسطه تفکر سنتی حاکم بر این بخش، فقدان دیدگاه کلان و وجود مشکلاتی نظیر عدم انتخاب ارقام جدید پایه و پیوندک، عدم دسترسی به نهال سالم و استاندارد، فقدان برنامه مدون مدیریتی از هنگام کاشت تا برداشت، ذخیره سازی میوه و ... ، موجب بروز خسارات جبران ناپذیری در این صنعت گردیده است و در صورتی که وضعیت تولید به همین منوال ادامه یابد و اصطلاحات لازم صورت نپذیرد، در سال های آتی علاوه بر کاهش میزان تولید، صادرات استان نیز سیر نزولی خواهد یافت.
با توجه به ضرورت امر، اتحادیه باغداران علاوه بر وظایف اجرایی محوله، اقدام به آموزش باغداران از طریق برگزاری دوره های تخصصی، همایش ها و نمایشگاه های منطقه ای و ملی ، تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، راه اندازی سایت اختصاصی، تدوین و انتشار نشریات، بروشورها و کتب آموزشی نموده است.
چاپ و انتشار کتاب حاضر نیز در راستای اجرای این سیاست بوده و با دیدگاهی علمی و کاربردی، دانش باغداران در خصوص موارد زیر را به روز رسانی می نماید.
-سورتینگ، بسته بندی و انبارداری
-ارتقای کیفیت میوه ارقام مختلف مرکبات
-استفاده بهینه از مواد ضد عفونی کننده و تاکید بر لزوم به کارگیری مواد بیولوژیک و معدنی
-شیوه های نوین کنترل پوسیدگی ها و عوارض فیزیولوژیک میوه مرکبات در انبار
در این دسته :