تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 507 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1397/01/19 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 507 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
باغداران محترم سیاه ریشه استان مازندران
نظر به اهمیت پیشگیری و کاهش خسارت آفات در باغات سیاه ریشه، کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای درختان میوه نظر باغداران محترم را به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
-زنبور گوجه و آلو از آفات مهم درختان گوجه سبز (آلوچه) در اوایل فصل رشد (بهار) در مازندران می باشد که لارو (کرم) آن با تغذیه از گوشت میوه های تازه تشکیل شده سبب زرد شدن، ریزش میوه و نهایتاً کاهش محصول می گردد.
مبارزه شیمیایی در مناطقی که سابقه آلودگی دارد پس از تشکیل میوه و مشاهده اولین علایم خسارت آفت ضمن ارائه نمونه و هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی با اخذ نسخه گیاه پزشکی با سموم توصیه شده تأکید می گردد.
شته ها- حشرات مکنده کوچکی به رنگهای سبز، سیاه، قهوه ای که از اواسط فروردین به بعد عموماً پشت برگها و روی شاخه های جوان و نو رسته با تراکم بالا ظاهر شده و با تغذیه از شیره گیاهی موجب پیچیدگی برگها، سرشاخه ها، ترشح عسلک و دوده ای شدن برگ و میوه همچنین ریزش شکوفه ها و میوه های تازه تشکیل شده و انتقال بیماریهای ویروسی می گردد.
تراکم پایین آفت یاد شده توسط حشرات مفید مانند کفشدورکها، زنبورها و مگسهای پارازیت و بالتوریهای شکارگر ... به صورت طبیعی کنترل شده و نیاز به مبارزه شیمیایی نمی باشد.در صورت مشاهده تراکم بالای شته ها با هماهنگی و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی با سموم اختصاصی توصیه شده در نسخه گیاهپزشکی سمپاشی به صورت مه پاشی با فشار کم توصیه می گردد تا موجب ریزش شکوفه ها و میوه های تازه تشکیل شده نشود.
شپشک سفید توت: یکی از آفات مهم درختان هلو، شلیل، کیوی، گردو، توت، بید .... بوده که تراکم بالای پوره های آفت یاد شده با تغذیه از شیره گیاهی سبب ضعف عمومی درخت ، زرد شدن و ریزش برگ، خشکیدگی سرشاخه های آلوده می گردد.آفت مزبور ابتدا روی تنه درخت نزدیک سطح خاک مستقر شده که در صورت عدم مبارزه به دلیل چند نسله بودن آفت، پوره های نسل دوم یا نسل سوم روی شاخه های اصلی و سرشاخه ها مستقر می شود که در صورت عدم کنترل به موقع موجب خشکیدگی درخت نیز می گردد.علاوه بر خسارتهای یاد شده صادرات میوه کیوی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
در حال حاضر مدیریت آفت در قالب مبارزه تلفیقی شامل مبارزه مکانیکی(پاک کردن تنه و شاخه های اصلی درخت با اسکاچ نرم، حذف سرشاخه های شدیداً آلوده) و در صورت مشاهده ظهور پوره های آفت از هفته دوم اربیهشت به بعد ضمن ارائه نمونه و هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی می توان با حشره کشهای توصیه شده نظیر دورسبان یا دیازینون 60 درصد روی تنه و شاخه های اصلی درخت اقدام به سمپاشی نمود.
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات
فروردین 1397
جـدیـد تـرین اخـبار :