تـیـتـر خبـر : اطلاعیه
تعداد بازدید ها : 834 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
1396/07/22 - مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
تعداد بازدید ها : 834 بار
زمان خبر : 1 سال پیش
منبع خبر : مدیریت حفظ نباتات استان مازندران
بسمه تعالی
اطلاعیه
باغداران محترم استان مازندران
با عنایت به شروع بارشهای پاییزه و افزایش رطوبت خاک زمینه برای تفریخ تخم لیسکها و حلزونها فراهم شده لذا به منظور پیگیری و کاهش خسارت آفات یاد شده کمیته پیش آگاهی آفات و بیماریهای مرکبات استان توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
1-استفاده از قیم (توک) جهت ایجاد فاصله حداقل نیم متری میوه ها و شاخه ها از سطح زمین توصیه و تأکید می گردد.
2-پاکسازی و حذف علفهای هرز سایه انداز درختان ضروری است.
3-ریختن پوسته شالی و یا خاکستر نرم در محدوده سایه انداز درختان خصوصاً نهالها و درختان جوان از روشهای مؤثر پیشگیری از خسارت لیسکها می باشد.
4-برداشت زود هنگام میوه های رسیده خصوصاً میوه های روی شاخه های نزدیک سطح زمین در کاهش خسارت بسیار مؤثر می باشد.
5-در سطوح محدود مبارزه مکانیکی(جمع آوری شبانه لیسکها) و خارج نمودن از باغ توصیه می گردد.
6-استفاده ماکیان (غاز، اردک) در باغات محصور جهت تغذیه از علفهای هرز و لیسکها تأکید می گردد.
7-استفاده از نوار مسی فعال شده در اطراف طوقه درختان جوان و باغچه ها به عنوان دورکننده لیسکها مثمر ثمر خواهد یود.
8-در صورت افزایش تراکم آفت و مشاهده اولین آثار خسارت با هماهنگی و مشاوره با کارشناسان گیاهپزشکی استفاده از طعمه مسموم متالدهاید به میزان 15-20 کیلوگرم در هکتار یا فریکول (فسفات آهن) به میزان 5 گرم در متر مربع هنگام غروب آفتاب در سایه انداز درختان تاکید می شود.
9-رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از دستکش، ماسک و .... هنگام طعمه پاشی ضروری است.
جـدیـد تـرین اخـبار :