عنوان پروژه : تولید جوانه سالم از سرشاخه های نارنگی انشو آلوده به ویروس تریستزای مرکبات از طریق جوانه زایی غیر مستقیم در کشت بافت
تاریخ شروع پروژه : 1391/01/01 : 9 سال پیش
تاریخ پایان پروژه : 1393/01/01
محل اجرای پروژه : آزمایشگاه آفات و بیماریهای گیاهی اتحادیه باغداران مازندران
اجرا کننده گان : دانشجوی کارشناسی ارشد (کاملیا لاکدشتی)
دستۀ موضوعی : آزمایشگاهی
کاربران نهایی هدف : سازمان های کشاورزی و نهادهای مربوطه آن
تاریخ شروع پروژه : 1391/01/01
تاریخ شروع پروژه : 1391/01/01 : 9 سال پیش
تاریخ پایان پروژه : 1393/01/01
محل اجرای پروژه : آزمایشگاه آفات و بیماریهای گیاهی اتحادیه باغداران مازندران
اجرا کننده گان : دانشجوی کارشناسی ارشد (کاملیا لاکدشتی)
دستۀ موضوعی : آزمایشگاهی
کاربران نهایی هدف : سازمان های کشاورزی و نهادهای مربوطه آن
چکیده ای از طرح پروژه :
ویروس تریستزای مرکبات(Citrus teristiza virus, CTV) عامل یکی از مهمترین بیماری¬های مرکبات در جهان است که خسارت¬های شدیدی را در مناطق مرکبات خیز موجب گردیده است. این ویروس محدود به آوند آبکش بوده و مهمترین راه انتقال آن با شته و پیوندک آلوده است. این ویروس در منطقه شرق مازندران گسترش یافته و هر ساله باعث زوال تعداد زیادی از درختان مرکبات می شود. در این پژوهش امکان عاری سازی ویروس تریستزا از طریق شاخه زایی غیر مستقیم سرشاخه های نارنگی انشو آلوده در کشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از سرشاخه¬های درختان نارنگی انشو موجود در باغات مهدشت سارینمونه برداری و با الایزای مستقیم آلودگی آنها به ویروس تریستزا تایید شد. سپس ریزنمونه های نیم تا دو سانتی متری از نمونه ها پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم 2% ، HgCl2 1/0% و الکل 80% به محیط کشتMSحاوی هورمون منتقل شد. غلظت های نیم ، یک و دو میلی گرم در لیتر به صورت ترکیبی از دو هورمون IBA و BAP در محیط کشت مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج حاصله :
با تشکیل کالوس در محل جوانه قبلی و تمایز یابی، جوانه زایی غیر مستقیم پس از 30روز صورت گرفت. غلظت5/0 میلی گرم هورمونIBAدر ترکیب با 2 میلی گرم در لیتر هورمونBAPبیشترین جوانه زایی را نشان داد. نتایج حاصل از آزمون الایزا حاکی از عاری بودن 90 %جوانه ها از ویروس تریستزای مرکبات بود.
جـدیـد تـرین پروژه ها :