معرفی پروژه های اتحادیه:

از جمله اهداف اساسی اتحادیه شرکت های تعاونی باغداران استان مازندران، شناسایی عوامل اصلی کاهش دهنده میزان تولید محصول درختان میوه و ارائه روش های مناسب کنترل این عوامل است.
در جهت دستیابی به این اهداف، این اتحادیه پروژه های مختلفی را با بهره گیری از متخصصین کشاورزی اجرا نموده و در دست اجرا دارد. در این قسمت مجموعه این پروژه ها و نتایج آنها در دسترس علاقمندان قرار داده می شود :