موضوع : مدیریت تلفیقی سپردار سفید توت در باغات کیوی
تعداد بازدید : 905 بار
تاریخ بارگذاری : 1400/05/20 - 1 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
چهار شنبه 20 مرداد 1400
تعداد بازدید : 905 بار
تاریخ بازدید : 1400/05/20 - 1 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
دستورالعمل اجرایی كنترل
روشهای پایش و ردیابی:
کلنی های بزرگ، سفید و قابل مشاهده ای از حشرات نر و ماده و تراکم بالای پوره های زرد نارنجی در آلودگی شدید روی پوست درختان تشکیل می شود. بسیاری از آلودگی های شاخه ها ممکن است توسط آزمایش های تجزیه استریومیکروسکوپی تائید گردد. ساختمان و ترکیب فرمون شپشک سفید توت شناخته شده است که توسط حشرات ماده ترشح و حشرات نر را جلب می نماید. در صورت ورود جلب کننده های فرمون، تله های فرمونی می توانند برای ردیابی آفت در مناطق در معرض خطر استفاده شوند. تله های چسبناك و رنگی برای ردیابی پرواز و پراکندگی حشرات نر و پارازیتوئیدهای آفت توصیه شده اند.
همچنین می توان از چسب های دو طرفه و یا نوار چسب های پهن که دور شاخه ها ) به خصوص زوایا( به نحوی نصب می شوند که سطح چسبنده به سمت بیرون باشد، برای بررسی وجود پوره های فعال استفاده نمود.
دستورالعمل كنترل
وجود تراکم بالای آفت روی درختان کیوی یک تهدید جدی محسوب می شود و عملیات کنترلی بایستی قبل از بالا رفتن تراکم آفات و در نسل اول روی پوره های تفریخ شده انجام گیرد.

اقدامات بهداشتی:
- داشتن خزانه و نهالستان های عاری از آفت بسیار مهم است، زیرا گیاهان جوان بعد از آلودگی به سرعت از بین می روند.
- هرس و از بین بردن قسمت های آلوده درخت و پاکسازی پوست درختان از آلودگی می تواند تأثیر سموم شیمیایی را تشدید نماید.
مبارزه بيولوژیک:
این آفت توسط تعداد زیادی از پارازیت ها و شکارچیان مورد حمله قرار می گیرد. این دشمنان طبیعی در باغ ها به عنوان تنظیم کنندگان جمعیت آفت بسیار مؤثر عمل کرده و جمعیت آفت را در محیط طبیعی پایین نگه می دارند. وقتی سموم شیمیایی علیه شپشک سفید توت استفاده می شود، دشمنان طبیعی آفت را نیز از بین می برد. این شپشک در مناطقی که یکباره و تصادفی وارد و مستقر می شود مسئله ای حاد می باشد، زیرا تنظیم کننده های طبیعی آن در محیط فوق وجود ندارند.
برنامه های کنترل بیولوژیک علیه شپشک سفید توت در گذشته با تولید انبوه زنبور Encarsia berlesei (Prospaltella) و رهاسازی آنها انجام شده است. در حال حاضر می توان با حمایت از این دشمن طبیعی مؤثر و در مواردی که آلودگی پایین است، جمعیت آفت را به خصوص در محصولات تازه خوری و صادراتی مدیریت نمود.
كنترل زمستانه (روغن پاشی زمستانه)
اجرای کنترل زمستانه و یا روغن پاشی زمستانه معمولاً در باغات هلو و شلیل با استفاده از روغن ولک امولسیون شونده و به نسبت 2/5 (دو و نیم) درصد از اوایل بهمن ماه علیه افراد زمستان گذران سپردار توت توصیه می شود. البته لازم به ذکر است که قبل از اجرای روغن پاشی، بهره برداران باید عملیات هرس درختان را انجام دهند تا از مصرف بیش از حد محلول روغن جلوگیری شود. ضمناً در حین هرس، سرشاخه هایی که به شدت آلوده به شپشک هستند را حذف کنند تا از جمعیت افراد زمستان گذران کاسته شود. هچنین به منظور موفقیت هرچه بیشتر در امر کنترل زمستانه، لازم است تنه ها و سرشاخه های آلوده با استفاده از گونی یا برس، از وجود شپشک ها، کاملاً تمیز شود تا محلول روغن امولسیون شونده به طور کامل روی لایه های سپردار توت نفوذ کند و منجر به تلفات آنها شود.
موفقیت در برنامه کنترل زمستانه به شدت به نحوه روغن پاشی بستگی دارد. به باغداران پیشنهاد می شود عملیات روغن پاشی را به صورت هدفمند اجرا کنند. یعنی روی تنه ها و سرشاخه هایی که کلنی و علائم آلودگی آفت مشاهده می شود را با دقت هرچه تمامتر روغن پاشی کنند در غیر این صورت نتیجه رضایت بخش حاصل نخواهد شد.
كنترل بهاره عليه پوره های نسل اول آفت
بنا به هر دلیلی که باغدار قادر به اجرای مبارزه زمستانه نشد و آلودگی در اوایل فصل )ابتدای ماه اردیبهشت( مشاهده شد، توصیه می شود در زمان مناسب مبارزه علیه پوره های نسل اول آفت به طور صحیح و با استفاده از حشره کشهای زیر اجرا شود.
معمولاً پوره زایی نسل اول آفت از ابتدا تا اواسط اردیبهشت ماه می باشد و بهترین زمان برای اجرای مبارزه در همین فاصله زمانی است. اما کاربردی ترین روش برای تعیین زمان دقیق مبارزه، بازرسی دقیق تنه درختان آلوده و مشاهده کلنی پوره ها روی تنه است. از آنجایی که پوره های سپردار آجری رنگ هستند، استقرار آنها روی تنه درختان، منجر به آجری و یا صورتی شدن تنه درختان می شود و کارشناسان، مروجین و بهره برداران با مشاهده رنگ صورتی یا نارنجی روی تنه عملیات مبارزه را شروع می کنند.
به واسطه وجود سپر در این آفت، مبارزه شیمیایی با آن بسیار مشکل و روش های کنترل اغلب در مورد پوره های آسیب پذیر توصیه شده است. روش های کنترل شامل استفاده از روغن ها و سایر حشره کش ها می باشد. روغن پاشی برای مبارزه با آفت در نهالستان ها نیز کاربرد دارد.
مؤثرترین و کم خطرترین ترکیبات شیمیایی به منظور کنترل پوره های آفت، ترکیبات تنظیم کننده رشد (IGR)، نظیر حشره کش بوپروفزین (آپلاود) SC40% به نسبت 0/75 (هفتاد و پنج صدم) درهزار و یا پیری پروکسی فن )آدمیرال) EC10% به نسبت 0/75 (هفتاد و پنج صدم) در هزار است. در صورت مشاهده فعالیت آفت در نسل های دوم و سوم در باغات نیز می توان از ترکیبات فوق برای کنترل سپردار توت استفاده کرد.
منبع:
مدیریت تلفیقی سپردار سفید توت در باغات کیوی
پرویز علیزاده، ولی اله رضایی، شعبانعلی مافی
مرداد ماه 1400
دستورالعمل شماره: 40005126
در این دسته :