موضوع : کنترل تلفیقی سپردار توت
تعداد بازدید : 1014 بار
تاریخ بارگذاری : 1400/02/15 - 1 سال پیش
نام دسته : هسته داران
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1400
تعداد بازدید : 1014 بار
تاریخ بازدید : 1400/02/15 - 1 سال پیش
نام دسته : هسته داران
بسمه تعالی
اطلاعیه
باغداران محترم سیاه ریشه و کیوی استان مازندران
با سلام
بر اساس ردیابی و بازدیدهای میدانی به عمل آمده از باغات هلو، شلیل، کیوی و ... پوره زایی نسل اول آفت سپردار سفید توت شروع گردیده، لذا به منظور مبارزه مؤثر و به موقع با آفت مذکور، کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری¬های درختان میوه توجه باغداران و بهره برداران را به نکات مشروحه زیر جلب می نماید:
 مدیریت آفت در قالب مبارزه تلفیقی به شرح زیر مورد تأکید می¬باشد:
1- قبل از هر اقدامی با تهیه نمونه از باغ و ارائه آن به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی با دریافت نسخه گیاهپزشکی جهت مبارزه با آفت در باغات آلوده اقدام شود.
2- مبارزه مکانیکی: پاک کردن تنه و شاخه های اصلی (ضخیم) درختان با اسکاج نرم یا گونی، حذف و هرس سرشاخه های شدیداً آلوده توصیه می گردد.
3- با عنایت به بررسیهای به عمل آمده زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفت یاد شده از تاریخ 1400/02/16 لغایت 1400/02/30 تعیین و اعلام می گردد.
4- مبارزه شیمیایی: پس از خروج 70 درصد پوره ها از تخم قبل از ترشح سپر با سموم توصیه شده مانند آپلاود، آدمیرال، دورسبان و ... بر اساس دوز توصیه شده در نسخه گیاهپزشکی توصیه و تأکید می گردد.
5- نظر به اهمیت صادرات میوه کیوی، کنترل شیمیایی با استفاده از سموم توصیه شده فوق با سمپاش پشتی تلمبه ای روی تنه و شاخه های اصلی درخت مورد تأکید است.
6- با توجه به حساسیت شدید درختان سیاه ریشه به ترکیبات روغنی در فصل رشد، تأکید می شود از اختلاط حشره کشهای توصیه شده با روغن امولسیون شونده جداً خودداری شود.
7- تأکید می شود از سمومی که در ظروف اصلی بسته بندی، پلمپ و دارای برچسبی که نشان دهنده مشخصات کامل سم اعم از نام شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره پارت و بچ باشند و از فروشگاه های مجاز در قبال اخذ فاکتور خریداری گردیده جهت سمپاشی استفاده شود.
8- اطلاع رسانی به زنبورداران منطقه جهت رعایت نکات ایمنی و جابجایی کندوها قبل از سمپاشی مورد تأکید می باشد.
9- به منظور پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، دستکش، عینک و لباس مخصوص سمپاشی، عدم خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی می باشد.
باغداران محترم جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی یا واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه فرمایید.

منبع:
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مدیریت حفظ نباتات اردیبهشت 1400
در این دسته :