موضوع : پوسیدگی قهوه ای مرکبات
تعداد بازدید : 628 بار
تاریخ بارگذاری : 1399/09/19 - 286 روز قبل
نام دسته : مرکبات :: بیماری های مرکبات
چهار شنبه 19 آذر 1399
تعداد بازدید : 628 بار
تاریخ بازدید : 1399/09/19 - 286 روز قبل
نام دسته : مرکبات :: بیماری های مرکبات
پوسیدگی قهوه ای یا آبگز شدن میوه در اثر گونه های مختلف قارچ Phytophthora در شرایط مرطوب ایجاد می شود. اسپورهای قارچ عامل بیماری در سطح خاک بوده و با بارش باران از سطح خاک بر روی میوه هایی که روی شاخه های پایین تر درخت قرار دارند منتقل شده و ایجاد آلودگی می کند. گونه های این قارچ، عامل بیماری پوسیدگی طوقه (گموز) و ریشه مرکبات هم هستند.
علائم بیماری ابتدا به صورت قهوه ای شدن پوست میوه در یک طرف آن است که به تدریج گسترش می یابد. پوست آلوده میوه چرمی و سفت شده و بوی تندی در ناحیه آلودگی به مشام می رسد و معمولاً میوه های آلوده می ریزند. گاهی این علائم در باغ دیده نشده، ولی بعد از انتقال به انبار ظاهر می شوند.
کنترل
- ایجاد زهکش مناسب در باغ به منظور جلوگیری از آب ماندگی
- استفاده از آبیاری قطره ای و پرهیز از آبیاری کرتی در باغ
- هرس درختان از ارتفاع حداقل ۴۵ سانتی متر از سطح خاک در اسفند ماه به منظور جلوگیری از تماس مستقیم شاخه و میوه با خاک
- محلول پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از هرس
- بالا نگه داشتن میوه ها با قیم در همان ارتفاع یا بالاتر در باغی که هرس انجام نگرفته است
- تمیز نگه داشتن باغ به ویژه محل طوقه درخت و حذف علف های هرز باغ به خصوص در زیر درختان از اواخر مرداد ماه از محل آب چکان درخت به سمت بین خطوط کاشت به نحوی که در محل آب چکان در باغ¬های با سابقه آلودگی پوشش سبز در حد 3-5 سانتی متر باشد
- جمع آوری و انهدام میوه های پوسیده و آلوده با دفن آن ها در عمق ۵۰ سانتی متری خاک
- محلول پاشی درختان با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه
- استفاده از قارچ کش های با ترکیبات مسی نظیر اکسی کلرورمس یا بردوفیکس به نسبت دو و نیم در هزار قبل از شروع بارندگی شهریور ماه در ارتفاع حداقل یک تا یک و نیم متری از سطح خاک با پوشش کامل قارچ کش در سطح برگ، سرشاخه و میوه ها در باغ های با سابقه آلودگی

در این دسته :