موضوع : مدیریت بیماری های مهم گندم قبل از کاشت
تعداد بازدید : 616 بار
تاریخ بارگذاری : 1399/07/30 - 335 روز قبل
نام دسته : آفات و بیماری های گیاهان زراعی
چهار شنبه 30 مهر 1399
تعداد بازدید : 616 بار
تاریخ بازدید : 1399/07/30 - 335 روز قبل
نام دسته : آفات و بیماری های گیاهان زراعی
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد گندم توسعه عوامل بیماری زای گیاهی است که سبب کاهش جوانه زنی، اندازه خوشه و وزن هزار دانه می شوند. توصیه های لازم برای مدیریت بیماری های گندم قبل از کاشت به شرح زیر می باشد:
- اجرای تناوب زراعی با گیاهان غیر غلات مثل کلزا، باقلا به خصوص در اراضی با سابقه آلودگی
- انهدام بقایای آلوده کشت قبلی با استفاده از شخم عمیق تاثیر خوبی در کنترل بیماری های بذرزاد و خاکزاد دارد.
- كاشت ارقام مقاوم يا متحمل به بيماري که توسط موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر معرفی شده است
- کاشت بذور سالم و بوجاری شده
- رعایت زمان مناسب کاشت: به عنوان مثال در زمین هایی که سابقه آلودگی به پاخوره وجود دارد، ضمن رعایت تناوب، تأخیر در زمان کاشت یا دیر کاشتن در کنترل این بیماری مؤثر است. چون ایجاد آلودگی در اواخر چرخه زندگی گندم، فقط به ریشه ها محدود شده و خسارت کمتر است.
- رعايت تراكم مناسب كاشت: ترجیحاً انجام کشت ردیفی
- ضدعفونی بذرها با قارچ کش های توصیه شده که بعضی از آن ها گیاه را تا مرحله ظهور سنبله ها در برابر بیماری حفظ می کنند. سمومی نظیر راکسیل (5/1 درهزار)، تریادیمنول (2 در هزار)، تري تیکونازول یا رئال (2/0 در هزار)، کاربوکسین تیرام- پودر وتابل 75% (2 در هزار)، وینسیتP (2 در هزار)، دیفنوکونازول یا دیویدند Ds 3% (2 در هزار)، دیویدند FS 3% (1در هزار)
- مدیریت مصرف کودهای نیتروژنه: کودهای ازته سبب رشد گیاه و افزایش محصول شده، ولی استفاده زیاد و بی رویه آن باعث نرم و حساس شدن بافت گیاه در برابر آفت یا بیماری می شود.
در این دسته :