موضوع : کلاس آموزشی آشنایی و مدیریت کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو
تعداد بازدید : 1890 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/09/09 - 3 سال پیش
نام دسته : هسته داران
شنبه 09 آذر 1398
تعداد بازدید : 1890 بار
تاریخ بازدید : 1398/09/09 - 3 سال پیش
نام دسته : هسته داران
در این کلاس آموزشی خانم دکتر اضغری در مورد عوامل مرتبط با شیوع این بیماری در باغات هلو و زمان کنترل صحیح ان نکاتی ارائه فرمودند
در این دسته :