موضوع : تله دست ساز مگس میوه مدیترانه ای
تعداد بازدید : 51 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/05/31 - 24 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
پنج شنبه 31 مرداد 1398
تعداد بازدید : 51 بار
تاریخ بازدید : 1398/05/31 - 24 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
باغداران محترم می توانند جهت مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای به جای تله های مکفیل آماده در بازار، از بطری های آب معدنی مطابق تصویر استفاده نمانید.
توجه گردد که سوراخ بدنه ظرف خیلی بزرگ، خیلی کوچک و خیلی بالا یا پایین نباشد.
در فضای داخل تله می توان از محلول پروتئین هیدرولیزات یا سراتراپ استفاده کرد.
در این دسته :