موضوع : مناسب ترین زمان محلول پاشی کلسیم در مرکبات
تعداد بازدید : 2981 بار
تاریخ بارگذاری : 1398/03/01 - 2 سال پیش
نام دسته : مرکبات
چهار شنبه 01 خرداد 1398
تعداد بازدید : 2981 بار
تاریخ بازدید : 1398/03/01 - 2 سال پیش
نام دسته : مرکبات

کلسیم یکی از عناصر ضروری در تغذیه گیاهی است. که در تقسیم سلولی، طویل شدن سلول ، جوانه زدن و رشد دانه گرده نقش دارد. کلسیم در آوند چوبی به آسانی حرکت میکند اما غلظت و تحرک آن در آوند آبکش بسیار کم است، تغذیه میوه ها توسط آوند آبکش صورت میگیرد در نتیجه غلظت کلسیم در میوه ها پایین است.
علایم کمبود کلسیم در برگ پرتقال به صورت کم رنگ شدن کلروفیل در حاشیه برگ و بین رگبرک اصلی و لکه های نکروتیک کوچک در ناحیه کم رنگ شده در سطح برگ می باشد. تحمل درختان مرکبات به تنش محیطی مانند تنش گرما و سرما کاهش تهویه و پوسیدگی ریشه در درختان دارای کلسیم بهینه بیشتر از درختان دارای کمبود کلسیم می باشد
بین مقدار کلسیم میوه و برگ همبستگی ضعیفی وجود دارد این طور نیست اگر مقدار کلسیم در برگ بالا است در میوه هم بالا باشد بنابراین اندازه گیری کلسیم نمی تواند شاخص مناسبی برای میزان کلسیم میوه ها باشد. مشکل اصلی کلسیم جذب توسط گیاه نیست بلکه انتقال آن در داخل گیاه است. جذب و انتقال کلسیم در آوند چوبی و انتقال آن به میوه مرکبات با شدت تعرق اندام هوایی ارتباط دارد یعنی افزایش میزان تعرق موجب افزایش جریان و حرکت شیره خام در آوند چوبی می شودو در پی آن انتقال کلسیم به اندام هوایی نیز افزایش می یابد. میزان تعرق در سطح برگ بیشتر از سطح میوه است پس در شرایط کمبود کلسیم مقدار کلسیم کمتری نسبت به برگ در اختیار میوه قرار میگیرد در نتیجه ممکن است علایم کمبود در برگ مشاهده نشود در حالی که پوست میوه دچار کمبود کلسیم باشد. اما شدت ورود کلسیم به میوه به مرحله ی رشد میوه هم بستگی دارد به علت وجود تعداد زیاد روزنه ها و هم چنین عدم وجود یا عدم تشکیل کامل لایه روغنی در سطح میوه ، شدت تعرق از سطح میوه زیاد است که انتقال ورود کلسیم به میوه را افزایش میدهد.
غلضت کلسیم در پوست میوه تاثیر زیادی در زمان انبار مانی و پایداری کیفیت آن در انبار دارد. مناسب ترین زمان محلول پاشی کلسیم برای افزایش غلظت کلسیم در میوه پرتقال پس از تشکیل میوه زمانی که قطر میوه چه ها 10 تا 20 میلی متر است( اوایل خرداد) تا قبل از ریزش فیزیولوژیک میوه ( اواخر خرداد) توصیه مشود که بر قطر وزن و غلظت کلسیم در میوه اثر گذاراست در مورد میوه مرکبات پس از ریزش فیزیولوژیک واکس سطح پوست میوه به سرعت توسعه می یابد و افزایش واکس موجب کاهش کارایی جذب کلسیم خواهد شد. درختان سیب هم بیشترین جذب کلسیم توسط میوه ها قبل از ریزش فیزیولوژیک تابستانه است .
.منبع: علی اسدی، نگین اخلاقی، روند تغییرات غلظت کلسیم در پوست میوه و تاثیر محلول پاشی نیترات کلسیم بر عملکرد و کیفیت پرتقال تامسون ناول. نشریه پژوهش خاک، جلد 32، شماره 31، 1397.
در این دسته :