موضوع : زمان برداشت مرکبات
تعداد بازدید : 3128 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/05/30 - 5 سال پیش
نام دسته : مرکبات
شنبه 30 مرداد 1395
تعداد بازدید : 3128 بار
تاریخ بازدید : 1395/05/30 - 5 سال پیش
نام دسته : مرکبات
به طور كلي در فصل زمستان برداشت در ساعات گرم روز به منظورجلوگيري از ايجاد عارضه لكه روغني پوست انجام مي شود. در حالي كه در تابستان در ساعات خنك اقدام به برداشت نموده و بايد توجه نمود كه از برداشت ميوه هاي چروكيده اجتناب نموده و حتما قبل ازبرداشت اقدام به آبياري درختان نمود. ضمن اينكه فاصله لازم بعد از آبياري را جهت برداشت نيز حفظ نمود تا ميوه ها در حالت آماس شديد برداشت نگردند.كيفيت، انبارماني، ابتلا به ناهنجاريها و بيماريهاي گوناگون در مركبات تابع عوامل گوناگون از جمله برداشت در زمان مناسب رسيدگي است. ميوه مركبات 12 – 6 ماه روي درخت مي ماند. درنواحي گرمسير حتي اين مدت نگهداري برروي درخت طولاني تر نيز مي شود. بنابراين شاخصهاي مختلفي جهت برداشت به موقع ميوه وجود دارد كه درذيل به طور اجمال به اهم آنها اشاره مي شود:
الف. رنگ پوست ميوه
اين شاخص در بعضي از مناطق نيمه گرمسير معتبر نيست زيرا تغيير رنگ سبز به زرد نياز به سرما دارد. براي اندازه گيري رنگ معمولا از زاويه رنگ يا كروما استفاده مي شود.

ب. طعم ميوه
طعم ميوه نيزگاهي به عنوان شاخص برداشت استفاده مي شود. اين شاخص با توجه به ذايقه افراد مختلف فرق نموده و نمي تواند معيار دقيقي باشد.

ج. فاكتورهايي چون درصد كل مواد جامد محلول(TSS) ، درصد اسيد قابل تيتر(TA) ، نسبت TSS/TA ، مقدار آب ميوه و شكست رنگ به عنوان شاخص بلوغ ميوه استفاده مي شود. دراين ميان شاخص نسبت TSS/TA دقيقتر از ساير رو شها بوده و با توجه به شرايط آب و هوايي، مقدار آن در هنگام رسيدن ميوه در همان منطقه تعيين ميگردد.
به طور كلي معيار برداشت برخي از ارقام مركبات بر اساس ميزان TSS ، نسبت TSS/TA است.

حداقل درصد عصاره در میوه های مختلف در زير آمده است:
نوع میوه: نارنگی ها ، میزان TSS(درجه بریکس): 8 ، نسبت TSS/TA : 8:1 ، حداقل درصد عصاره: 28
نوع میوه: پرتقال های ناول ، میزان TSS(درجه بریکس): 8 ، نسبت TSS/TA : 8:1 ، حداقل درصد عصاره: 33
نوع میوه: پرتقال های غیر ناول ، میزان TSS(درجه بریکس): 8 ، نسبت TSS/TA : 7:1 ، حداقل درصد عصاره: 33
نوع میوه: گریپ فروت و پوملو ، میزان TSS(درجه بریکس): 8 ، نسبت TSS/TA : 5.5:1 ، حداقل درصد عصاره: 33

3- عوامل ايجادكننده زخم در پوست ميوه
1- بر شهاي ناشي از نوك قيچي
2- وجود ساقه هاي بلند ( دم ميوه)
3- كشيدن ميوه با بي دقتي
4- ايجاد زخم در سطح ميوه توسط شاخه هاي نرك خشك شده و تيغها
5-كوبيده و ساييده شدن ميوه ها روي درخت توسط نردبان
6- زخم شدن پوست ميوه توسط ناخن هاي انگشت
7- فشرده شدن ميوه هاي داخل كيسه برداشت در مقابل و زير نردبان
8- وجود سنگريزه در داخل سطلهاي برداشت ميوه
9- شكافته شدن پوست ميوه در اثرفشار ناشي از تجمع ميوه ها درجعبه هاي بزرگ
10- بيرو ن زدگي ميخها از سطح جعبه ها
11- تكان خوردن جعبه ها هنگام انتقال در جاده هاي ناصاف و بي دقتي در جابه جايي جعبه ها

4- نكات فني قابل توجه در زمان برداشت ميوه
1- زمان برداشت ميوه بايد طوري تعيين و شروع شود كه نسبت TSS/TA كمتر از8 نباشد.
2- تا حد امكان سعي شود برداشت محصول در ساعات خنك روزانجام شده و امكان نگهداري آ نها در سايه تا زمان انتقال از باغ به انبار يا بازار فراهم شود.
3- ميوه هاي مركبات ترجيحاً به وسيله قيچي باغباني مخصوص( نوك گرد) برداشت شود. در صورت برداشت با دست، از روش صحيح پيچاندن- كج كردن و كشيدن به منظور جلوگيري از آسيب ديدن محل اتصال ميوه به ساقه استفاده شود.
4- در نواحي خشك كه پوسيدگي پني سيليومي رايج است سعي شود نارنگي با قيچي برداشت شود.
5- بارندگي در طول برداشت يا بعد از برداشت سبب توليد ضايعات كپك زده شده، بنابراين تا حد ممكن ميوه ها در شرايط خشك برداشت شود .
6- براي برداشت ميوه از كيسه هاي مخصوص برداشت يا سطلهاي مخصوص لاستيكي استفاده شده و تخليه ميوه به آرامي و بدون آسيب رسيدن به ميوه به روش غلطيدن صورت گيرد.
7- در موقع برداشت ميو ه ها به منظور جلوگيري از ايجاد زخم در سطح پوست، كارگران بايد داراي ناخ نهاي كوتاه بوده و از دستكش استفاده نمايند.
8- از مخلوط كردن ميو ه هايي كه قبل از برداشت روي خاك افتاد ه اند با ميو ه هاي تازه چيده شده خوداري شود. اين ميوه ها بايد به طور جداگانه جمع آوري و مصرف شود و از ورود آ نها به انبار جلوگيري شود.
9- ابعاد جعبه، استحكام جعبه، صافي و زبر نبودن داخل جعبه و همچنين پاكيزگي جعبه از مشخصات يك جعبه خوب ميوه است. 10- در تابستان جعبه هاي پر شده را مقداري مرطوب كنيد تا علاوه بر كاهش دماي محصول، از چروكيده شدن پوست ميو ه ها جلوگيري شود.
11- بهتر است ميو ه هاي مركبات بلافاصله پس از برداشت به انبار يا سردخانه حمل شود واز قرار دادن محصول برداشتي در محوطه باغ به دليل نوسانات آب و هوايي و احتمال بارندگي خودداري شود.
در این دسته :