موضوع : مینوز برگ مرکبات:
تعداد بازدید : 1879 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/04/13 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
یک شنبه 13 تیر 1395
تعداد بازدید : 1879 بار
تاریخ بازدید : 1395/04/13 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
مینوز برگ مرکبات در تمام مناطق مرکبات خیز کشور فعالیت دارد . این آفت معمولا از برگ های نورسته نهال و درختان جوان مرکبات تغذیه می کند. برگ های افت زده ابتدا پیجیده و سپس زرد و رنگ پریده می شوند در نهایت ممکن است خشک و ریزش پیدا می کند. لذا مدیریت آفت در خزانه های بذری و باغات جوان بسیار ضروری است
زیست شناسی
حشرات ماده تخم های خود را به صورت انفرادی در زیر و روی برگ های جوان قرار می دهند. لاروها پس از خروج از تخم ، اپیدرم برگ را سوراخ کرده و ضمن تغذیه از پارانشیم برگ با حفر دالان وارد بافت برگ می شود. دالان ها نقره ای رنگ می باشند و لکه های تیره در دالان فضولات لاروی می باشد. لاروها پس از تغذیه و دوبار پوست اندازی به پیش شفیره و سپس به شفیره تبدیل می شوند. یک نسل حشره 12 تا 52 روز طول می کشد و در مناطق مرکبات خیز کشور 6-12 نسل در سال دارد. بیشترین تراکم جمعیت آفت هنگام جوانه زنی یا رشد سرشاخه ها(اواخر زمستان تا اویل بهار و اواسط تا اواخر تابستان) مشاهده می¬گردد. در اکثر باغ های استان مازندران خسارت آفت مینوز در جوانه های اوایل فصل بهار که بیشترین سرشاخه را تولید می کند دیده نشده و عمده خسارت آفت در اوایل تا اواخر تابستان دیده می شود.
مدیریت مینوز برگ مرکبات
کنترل بیولوژیک
بیش از 19 گونه زنبور پارازیتویید در کنترل جمعیت مینوز برگ مرکبات نقش فعال دارند که در استان های شمالی تا 44 درصد و در استان های جنوبی تا 93 درصد مراحل لارو، پیش شفیره و شفیره آفت را پارازیته می¬کنند.
کنترل زراعی:
حذف پاجوش و جوانه های دیر هنگام به منظور کاهش جمعیت انتقالی آفت به نسل بعد
با توجه به عدم خسارت آفت در جوانه های گیاه در اوایل فصل بهار و تحریک گیاه به جوانه زنی بیشتر افزایش میزان کود دهی شیمیایی به ویژه ازت قبل از بهار و قبل از ظهور آفت توصیه می¬گردد
کنترل شیمیایی:
کنترل شیمیایی فقط در نهالستان ها و باغ های جوان توصیه میگردد. برای این کار می توان از حشره کش های کالیپسو به میزان 3/0 در هزار ، دیمیلین به میزان5/0 در هزار و کونفیدور به میزان 25/0 در هزار توصیه می گردند. محلول پاشی فقط روی سرشاخه های جوان انجام شود.
در این دسته :