موضوع : پیش آگاهی و ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در باغات
تعداد بازدید : 1734 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/04/09 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
چهار شنبه 09 تیر 1395
تعداد بازدید : 1734 بار
تاریخ بازدید : 1395/04/09 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
 تله ها و ترکیبات جلب کننده مناسب برای یک برنامه ردیابی عبارتند از تله مکفیل با ماده سراتراپ، تله جکسون با کپسول پارافرمونی، کارت زرد چسبنده
 تله ها باید در ارتفاع 5/1 الی 2 متری از سطح زمین و کمی در سایه انداز درختان نصب گردد.
 تله های حاوی ماده جلب کننده طعمه ای هر دو هفته و تله های حاوی فرمون هر دو ماه تعویض گردد
 بازدید تله ها هر هفته صورت گیرد و تعداد 3 تا 5 تله در هکتار جهت ردیابی موفق مگس میوه مدیترانه ای توصیه می گردد
در این دسته :