موضوع : مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم
تعداد بازدید : 1836 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/04/08 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
سه شنبه 08 تیر 1395
تعداد بازدید : 1836 بار
تاریخ بازدید : 1395/04/08 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
درختان مرکبات سازگاری خوبی با شرایط گرم دارند، اما مانند بیشتر گیاهان در شرایط گرمای شدید تابستان دچار مشکلاتی می شوند. متداول ترین مشکلی که در این زمان از سال مشاهده می شود پیچ خوردن یا لوله شدن برگ ها می باشد. این امر معمولا " ابتدا در برگ های جدیدتر یا برگ های بسیار بیرونی بوجود می آید. این مشکل می تواند در اثر کمبود آب ، یا تغذیه حشره بوجود آید. اگر این پیچ خوردگی برگ ها به صورت متمرکز در قسمت جنوب یا غرب درخت ظاهر گردد پس مشکل احتمالا" مربوط به کمبود آب است. اگر پیچ خوردگی در برگ ها در قسمت های مختلف درخت مشاهد ه شود ، پس احتمالا" مشکل مربوط به تغذیه حشره می باشد. تغذیه حشرات مکنده نظیر شته ها و تریپس ها سبب پیچ خوردن برگ های مرکبات می شوند. ترشحات عسلک مانند در اثر تغذیه شته ها موجب سیاه و دوده ای شدن برگ های مرکبات می شوند. پیچ خوردگی برگ در اثر کمبودآب را میتوان با آبیاری منظم و تامین آب کافی برای درختان این مشکل را رفع نمود. گاهی برگ های مرکبات دچار آفتاب سوختگی می شوند. اگر برخی از برگها یپچ خوردگی داشته باشند و لکه های سفید و زرد روی برگ ها دیده شوند ,میتواند نشانه وقوع آفتاب سوختگی باشد. سایه اندازی روی درختان و افزایش دفعات آبیاری می تواند به کاهش آفتاب سوختگی کمک نماید. زرد شدن برگ های مرکبات در تابستان می تواند در اثر کمبود برخی عناصر غذایی بوجود آید. برگ ها ممکن است در اثر ناکافی بودن مقدار ازت، آهن یا روی زرد شوند. کمبود ازت موجب زردی عمومی در برگ های مرکبات می شود. کمبود آهن بیشتر موجب زرد شدن برگ های جوان می گردد. درختان مرکبات کشت شده در خاک های دارای زهکشی ضعیف به بیماری قارچی پوسیدگی طوقه به نام فیتوفترا حساس است. این بیماری با ایجاد پوسیدگی در طوقه درخت در ابتدا موجب زرد شدن برگ ها و در نهایت سبب مرگ درخت می شود. از تماس خاک با قسمت تنه و پایه درخت دراثر کشت عمیق یا خاک دهی یا انتقال خاک با آب آبیاری یا بارندگی جلوگیری نمود.
ترجمه : ارازقلی قرنجیک کارشناس ارشدزراعت و حفظ نباتات
در این دسته :