موضوع : شپشک سفید توت
تعداد بازدید : 4176 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/10/17 - 7 سال پیش
نام دسته : هسته داران
پنج شنبه 17 دی 1394
تعداد بازدید : 4176 بار
تاریخ بازدید : 1394/10/17 - 7 سال پیش
نام دسته : هسته داران
تاریخچه آفت :
شپشک سفید توت یا شپشک سفید هلو pseudaulacaspis pentagona (Targioni ) از راسته Homoptera ,و خانواده Diaspididae می¬باشد. موطن اصلی این آفت احتمالاًشرق آسیا است و اولین بار در سال 1343 همراه با قلمه های توت وارد کشور گردید و در منطقه گیلان مستقرشد.
این آفت به سرعت توانست تکثیر یابد و توتستان های شمال کشور و صنعت ابریشم را با چالش جدی مواجه کندو در حال حاضر از آفات مهم درختان سیاه ریشه در استان مازندران می¬باشد.
شپشک سفید توت آفت پلی فاژی است که روی شاخه و تنه میزبان هایی مانند هلو، بادام، گیلاس، گردو، کیوی، توت سفید و شاه توت، زیتون و...گزارش گردیده است.
خسارت:
پوره های متحرک روی تنه و شاخه های میزبان مستقر شده و از شیره نباتی گیاه تغذیه می کنند. در اثر تغذیه آفت درخت ضعیف شده و برگ ها ریزش می یابند و نهایتا گیاه میزبان خشک شده و از بین می رود (شکل1).
شکل شناسی آفت:
جنس نر و ماده در این آفت قابل تفکیک می باشد. سپر جنس ماده گرد و کروی است( شکل2).
سپر جنس نر استوانه ای و کشیده است، همچنین حشرات کامل نر بالدار می باشد( شکل3).
حشره ماده به رنگ زرد متمایل به نارنجی است (شکل4).
تخم: تخم های بیضوی شکل در زیر سپر جنس ماده تشکیل می¬گردد. از تخم های زرد روشن حشرات نر و از تخم های نارنجی رنگ جنس ماده خارج می گردد(شکل 5).
پوره ها ی سن اول داری چشم و شاخک و سه جفت پا می باشد پورهای زرد روشن مربوط به جنس نر و پوره های رنگ نارنجی جنس ماده می باشد.
تعداد نسل: شپشک سفید توت 3 تا 4 نسل دارد که تسل اول در اوائل اردیبهشت ماه، نسل دوم در اوائل تیر و نسل سوم اوائل شهریور ماه تشکیل می¬شود در صورت وجود نسل چهارم ظهور این نسل در آبان ماه است
زمستان گذرانی آفت: این حشره به صورت ماده های بالغ زمستان گذرانی می کند.
روش های کنترل آفت :
کنترل مکانیکی: تمیز کردن تنه و سرشاخه های درختان با استفاده از گونی کنفی
کنترل بیولوژیک:
زنبورProspatella berlesei از پارازیتوئیدهای فعال شپشک می باشد(شکل6)..
کفشدوزک نقابدار دو لکه¬ای که از مراحل مختلف آفت تغذیه می¬کند(شکل 7).
کنترل شیمیایی:
بهترین زمان کنترل آفت مذکور علیه پوره های متحرک آن می باشد. بنابراین با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه و بازدید از تنه و شاخه های درختان میزبان آفت و بررسی با یک لوپ دستی مراحل زیستی آفت را ردیابی و باظهور پوره های سن اول کنترل راآغاز کرد.
مبارزه زمستانه:
سم پاشی با استفاده از سم دورسبان به نسبت 5/1 در هزار به همراه روغن ولک 1 درصد جمعیت زیادی از شپشک زمستان گذران را از بین می برد.
کنترل تابستانه:
سم پاشی علیه پوره های متحرک با یکی از حشره کش های دورسبان به نسبت 2 در هزار یا آدمیرال به نسبت 75/0-5/0 لیتر در هزار لیتر آب صورت گیرد.
تهیه و تنظیم : زکیه احمدی
در این دسته :