موضوع : تولید نهال شلیل از بذر یا هسته میوه
تعداد بازدید : 3521 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/02/19 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
یک شنبه 19 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید : 3521 بار
تاریخ بازدید : 1395/02/19 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
کشت بذر بسیاری از درختان میوه، چون نتاج متفاوتی در اثر دگر گشنی بوجود می آورند مرسوم نیست. بذر حاصل از هسته درختان میوه هسته دار مانند شلیل و یا هلو صفات خوبی از والدین خود را به همراه دارند. شلیل نوعی هلو است که پوست صاف و گوشت تیره تر دارد. بیشتر درختان شلیل بدست آمده از بذر، میوه ای مثل میوه بذرگیری شده تولید می کنند.
بهترین زمان برای بذر گیری از هسته، فصل تابستان از میوه کامل رسیده می باشد. برخی از ارقام درختان شلیل بذر کامل تولید نمی کنند، مانند میوه درختان شلیل زودرس که ممکن است بذرآنها به خوبی جوانه نزنند. هسته را از میوه های رسیده شلیل جدا کنید و بگذارید آنها به مدت 3 یا 4 روز خشک شوند. خشک کردن هسته امکان گرفتن بذر از داخل آنها را آسان تر می کند. پوسته هسته خشک شده آسان تر ترک می خورد. با احتیاط چند ضربه آهسته به هسته خشک بزنید تا بیشتر ترک بخورد یا هسته را بین انبر قرار داده به آهستگی فشار دهید تا هسته ترک بردارد. احتیاط کنید که بذر داخل هسته آسیب نبیند. مواد بازدارنده طبیعی در بذر شلیل وجود دارد که از جوانه زنی آن جلوگیری می کند. نگهداری بذر شلیل در دماهای سرد مثل یخچال موجب غیر فعال شدن این مواد بازدارنده می شود. در شرایط طبیعت، ماه های سرد زمستان این مواد را غیر فعال می کند. پس بذر شلیل را تا مدتی در یخچال می گذراند و پس از رفع سرمای بهاره نسبت به کاشت آن داخل گلدان اقدام می کنند. در بهار بذر شلیل را به مدت یک شب در آب خیس می دهند. سپس بذررا درگلدان دارای خاک باغچه به عمق حداقل دو برابراندازه طول بذر قرار می دهند. در مدت کمتر از یک ماه جوانه زنی در بذر مشاهده می شود. گرمای محیط کشت باید حدود 23 درجه سانتی گراد باشد. نهال حاصل از بذر شلیل در مدت 5 تا 7 سال به بار دهی می رسد.
با تشکر از: ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

در این دسته :