موضوع : تریپس مرکبات Scirtothrips citri
تعداد بازدید : 2708 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/23 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
دوشنبه 23 فروردین 1395
تعداد بازدید : 2708 بار
تاریخ بازدید : 1395/01/23 - 3 سال پیش
نام دسته : مرکبات
حشرات بالغ تریپس مرکبات کوچک و زرد مایل به نارنجی هستند. حاشیه بال¬های آنها مودار است. اندازه ماده¬ها 6/0-8/0 میلی¬متر است. نرها ظاهری شبیه ماده¬ها دارند، اما کمی کوتاه¬تر وباریک¬ترند. تخم¬ها زیر کوتیکول برگ¬، ساقه¬ها و میوه¬ها تازه گذاشته می¬شود. هر حشره ماده می¬تواند تا 250 تخم بگذارد. خسارت تریپس روی مرکبات بیشتر در اثر حمله به جوانه¬ها و سرشاخه¬های جدید که حامل گل و میوه هستند، می¬باشد. در اثر تغذیه این آفت از برگ¬های جوان، رشد این شاخه¬ها متوقف شده و جوانه گل ریزش می¬کند. در صورتی که شکوفه¬ها باز شده و یا میوه¬ها تشکیل شده باشند، آثار خسارت به صورت لکه¬ها و حلقه¬های چوب¬پنبه¬ای در قسمت دم میوه در مراحل بعدی رشد آن نمایان می¬گردد. خسارت ناشی از تغذیه اغلب به صورت حلقه آشکاری از بافت سوخته اطراف نوک میوه¬های جوان دیده می¬شود. خسارت اقتصادی به میوه معمولا در 6-3 هفته اول بعد از ریزش گل اتفاق می¬افتد و میوه¬های به شدت لکه¬دار کاهش وزن سریع¬تری نشان می¬دهند. میوه¬های خارج از کانوپی درخت بیشتر خسارت می¬بینند.
راه¬های انتشار آفت:
گونه¬های جنس Scirtothrips spp. به نظر می¬رسد به بافت سبز نرم نیاز دارند. بنابراین تنها جوانه¬ها و شاخه¬های قطع شده دارای جوانه¬های برگ، برای انتقال این آفت مناسب هستند. از آنجایی که فقط میوه-های جوان مورد حمله قرار می¬گیرند، خطر انتقال آفت از طریق میوه¬های چیده شده بسیار کم است. هیچ مدرکی حاکی از آن که فعالیت¬های انسانی موجب پراکنش این آفت می¬شود، در دسترس نیست.
پیش آگاهی:
پیش¬آگاهی مرکبات برای کنترل تریپس، از زمان آغاز گل شروع می¬شود؛ اما در زمان ریختن گلبرگ¬ها بحرانی می¬شود (ریزش 90% شکوفه¬ها). روی درختان بالغ، نمونه¬برداری باید تا زمانی که 90-70 درصد میوه¬ها به قطر حداقل 5/2 سانتی¬متر می¬رسند، ادامه یابد. وقتی میوه¬ها به این اندازه برسند دیگر به زخم-های ایجاد شده توسط تریپس مرکبات حساس نیستند. روی درختان نابالغ، نمونه¬برداری باید تا اوایل پاییز ادامه یابد.
حشرات بالغ تریپس مرکبات عمدتا تمایل دارند به رنگ¬های سفید و زرد بیشتر از رنگ¬های دیگر حمله کنند. بنابراین کارت¬های زرد چسبنده می¬تواند به عنوان یک شاخص برای فعالیت تریپس مرکبات استفاده شود.
مبارزه:
هیچ کنترل زراعی خاصی برای تریپس مرکبات وجود ندارد. تعدادی از دشمنان طبیعی از جمله کنه¬ها، عنکبوت¬ها، بالتوری¬ها، سن¬های کوچک و .... به تریپس مرکبات حمله می¬کنند. در جمعیت بالای تریپس، استفاده از حشره¬کش¬ها اجتناب¬ناپذیر است.
تریپس مرکبات در باغ¬هایی که کمترین تیمار حشره¬کش را دریافت می¬کنند، نسبت به باغ¬هایی که به شدت تیمار می¬شوند به خصوص با حشره¬کش¬های طیف وسیع، مشکل کمتری ایجاد می¬کنند. جمعیت تریپس¬ها بعد از تیمار با حشره¬کش¬هایی که باعث مرگ کنه¬های شکارگر می¬شوند، افزایش می¬یابد. تریپس مرکبات نسبت به مواد شیمیایی که به طور مکرر و فراوان استفاده می¬شوند، به سرعت مقاوم می¬شود. با تعداد محدود حشره¬کش¬هایی که برای کنترل تریپس در اختیار است، باغداران باید سطوح جمعیت تریپس را تحت نظر داشته باشند تا از سمپاشی¬های غیر ضروری خودداری کنند. همچنین باید از به کار بردن پی در پی یک سم یا سموم مشابه خودداری نمایند.
طیف وسیعی از حشره¬کش¬ها برای کنترل این آفت به کار می¬روند، از جمله کاربامات¬ها، ارگانوفسفات¬ها و پایریتروئیدها. پدیده مقاومت در این حشره به راحتی اتفاق می¬افتد، اما در صورت تناوب سموم سرعت آن کمتر می¬شود. مخلوط نمودن حشره¬کش¬ها توصیه نمی¬شود. حشره¬کش¬های گیاهی سابادیلا (Sabadilla) و ریانیا (Ryania) به این دلیل که برای دشمنان طبیعی موجود در باغ¬های مرکبات ضرر کمی دارند، پیشنهاد می¬شوند.
سمپاشی درختان بلافاصله بعد از گل با یکی از ترکیبات نفوذی فسفره یا سیستمیک روی این آفت موثر است.
گرد آورنده: یوسفی، کارشناسی ارشد حشره شناسی
در این دسته :