موضوع : زنبور مغز خوار بادام
تعداد بازدید : 4029 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/09 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
دوشنبه 09 فروردین 1395
تعداد بازدید : 4029 بار
تاریخ بازدید : 1395/01/09 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
زنبور مغز خوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein يکي از آفات مهم و کليدي مناطق بادام خيز کشور می باشد که سالانه خسارت زیادی به محصول بادام می زند.
غیر از بادام که میزبان اصلی آفت می باشد این زنبور زردالو را هم مورد حمله خود قرار می دهد عمده خسارت آفت مربوط به دوره لاروی است چرا که این آفت بیشتر دوره زندگی خود را به صورت لارو در داخل بادام های آلوده سپری و از مغز آنها تغذيه مي کند و موجب پوک شدن بادام و ريزش ميوه ها نيز مي گردد
شکل شناسی:
زنبور ماده آن 6 تا 8 میلی متر طول دارد و حشره نر کمی کوچک تر و اندازه آن بین 4 تا 6 میلی متر است. در بند آخر شکم حلقه ای به رنگ قهوای روشن است. شکم این حشره دوکی است. و در ماده ی که اندازه آن بزرگ تر و متورم است.
لارو این زنبور بدون پا و کوتاه است و شکل آن قوسی شکل و در سطح بر آمده است قطعات دهانی آن ساینده است و حنایی رنگ میباشد.
شفیره: ابتدا سفید و براق و در مرحله آخر سیاه رنگ است طول بدن شفیره 6 تا 9 میلی متراست.
زیست شناسی:
زنبور مغز خوار تمام تابستان – پاییز و زمستان و قسمتی از بهار را به صورت لارو در داخل میوه های بادام روی درخت میگذراند و قبل از شکوفه درختان بادام لاروها به تدریج به شفیره تبدیل میشوند. حشرات کامل از اواسط اردیبهشت ماه میوه های آلوده سال قبل را ترک میکنند در این زمان میوه های بادام به حالت چاقاله بوده و پوست آنها سبز و نرم است .
زنبورهای نر وماده مغز خوار بادام که بیشتر در ساعات گرم و آفتابی روز فعال هستند روی شاخه های درخت بادام جفت گیری کرده و تخم های خود را در داخل میوه بادام میگذارند . هر زنبور 150 عدد تخم میگذارد.
کنترل مکانیکی:

برای کاهش خسارت آفت در سال بعد، نسبت به برداشت تمامی بادام ها از درخت و جمع آوری و سوزاندن بادام های آلوده و باقی مانده روی درخت و یا ریخته شده زیر درخت اقدام گردد
- برای ریشه کن شدن آفت باید جمع آوری و سوزاندن بادام های آلوده در همه باغات به صورت همگانی انجام شود.
- جمع آوری و سوزاندن بادام های آلوده بایستی تا اوایل اردیبهشت ماه یعنی تا زمانیکه هنوز زنبور مغزخوار بادام در داخل بادام های آلوده به سر می برد انجام گیرد.


کنترل شیمیایی:
استفاده ازسمومی مانند سوپر اسید 40 0/0 به نسبت 1/5 درهزار زمان سمپاشی اواسط اردیبهشت ماه ومرحله بعد 20 روز بعد تکرار شود.کنترل شیمیایی فقط برروی حشرات کامل موثر است.زیرا لاروها درداخل میوه قراردارند ودسترسی به آنها ممکن نیست.
منبع: نوشین هارون آبادی کارشناس حفظ نباتات شهرستان لنجان ،www.agri-lenjan.ir
در این دسته :