موضوع : برنامه نگهداري هلو و شليل
تعداد بازدید : 3050 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/26 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
چهار شنبه 26 اسفند 1394
تعداد بازدید : 3050 بار
تاریخ بازدید : 1394/12/26 - 6 سال پیش
نام دسته : هسته داران
هلو و شليل تقريباً شبيه بهم هستند به جز آنكه شليل ها گرد نيستند. گل هاي شليل بيشتر از گل هاي هلو در معرض خسارت بد شكلي ميوه توليد شده مي باشند. رنگ قرمز ميوه هاي شليل براي پرندگان جلب كننده هستند. هر دو درخت میوه طالب خاكي با زهكشي خوب مي باشند و به آبياري و كود دهي معمولي نياز دارند. ارقام هلو به نام هاي آلبرتا، فاي آبرتا، رد هاون، سان كرست، كال رد، اُهنري، باب كوك و فاير تايم كشت مي شود. ارقام شليل به نام هاي ردگولدن، فاننريا، فايرلن، اسنوكوئين، فلاورتاپ، فلامكيت، رد دايموند و ارلتيك رز مي باشند.
برنامه نگهداري هلو و شليل :
در دوره خواب درختان جهت مبارزه با بيماريهاي پوسيدگي قهوه اي، پيچيدگي برگ هلو و لكه غربالي كاربرد مس تثبيت شده توصيه مي شود. برگ هاي ريزش يافته و ميوه هاي خشك و برگ های مومي شده روي درختان منابع انتقال بیماریها به سال آينده مي باشند. بنابراين تميز كردن باغ از اين منابع آلودگي با چيدن ميوه هاي مومي شده از درختان و زير خاك كردن برگهاي ريزش يافته با عمليات خاك ورزي در دوره خواب درختان انجام مي شود. هلو و شليل را زودتر از درختان ميوه ديگر هرس مي كنند. ميوه دهي در اين درختان ميوه در شاخه سال آخر صورت مي گيرد. در هنگام هرس حدود يك دوم رشد شاخه سال جاري را قطع مي كنند. سمپاشي نوبت اول مس تثبيت شده بعد از ريزش برگها و سمپاشي نوبت دوم تقريباً در اواسط دي ماه با كاربرد مس تثبيت شده توصيه مي شود.
در دوره خواب درختان ميوه هلو و شليل روغن را ترجيحاً با يك حشره كش بكار مي برند. در صورت مشاهده بيماري پوسيدگي قهوه اي درختان هلو و شليل در سالهاي قبل ، از قارچكش مناسب از زمان گلدهي به بعد بسته به شدت احتمال حمله بيماري يك يا چند نوبت استفاده كنيد. در فصل بهار ، علف هاي هرز سبز شده در سايه انداز درختان ميوه به عنوان گياهان ميزبان آفات از قبیل تريپس عمل نموده و موجب حمله بيشتر آفات به گل و ميوه جوان درختان مي شوند و در ضمن اين علف هاي هرز با جذب آب و عناصر غذايي با درختان ميوه رقابت مي كنند. بنابراين كنترل علف هاي هرز سايه انداز درختان توصيه مي شود. در اواخر بهار در صورت مشاهده علائم شديد بيماري پيچيدگي برگ هلو درختان هلو و شليل به تقويت درختان بعد از برداشت ميوه جهت داشتن بار ميوه خوب در سال آينده ادامه دهيد.
منبع مورد استفاده : ارازقلي قرنجيك ،كارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

در این دسته :