موضوع : کپک خاکستری میوه ی کیوی
تعداد بازدید : 1364 بار
تاریخ بارگذاری : 1394/12/01 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
شنبه 01 اسفند 1394
تعداد بازدید : 1364 بار
تاریخ بازدید : 1394/12/01 - 3 سال پیش
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
این بیماری نخستسن بار بوسیله ی طاهری و همکاران(1383) روی میوه های کیوی که در سردخانه نگهداری می شدند مشاهده و گزارش شد. گزارش دهندگان معتقدند، کپک خاکستری میوه ی کیوی یکی از مهمترین بیماریهای پس از برداشت کیوی در شمال ایران محسوب می شود.
نشانه های بیماری
معمول ترین نشانه ی بیماری نوعی پوسیدگی نرم است که در دمگاه یا محل های زخمی میوه پدیدار می گردد. بافتهای عفونی به رنگ تیره در می آیند و حالت آبگز و لهیده پیدا می کنند. میسیلیوم های سفید رنگ با اسپورهای قهوه ای- خاکستری قارچ عامل بیماری، در بخشهای پوسیده و حتی روی کاسبرگهای باقیمانده در گلگاه میوه تشکیل می شوند. ریسه های خاکستری رنگ شده بیانگر تولید کنیدیوم است. در انتها نیز اسکلرت های سیاه رنگ در سطح زخم های پوشیده از میسیلیوم تشکیل می گردند. در اکثر مواقع اسپورهای قارچ در محل دم میوه دیده می شود. رنگ پوست میوه از محل دم میوه به سمت گلگاه تغییر یافته و تیره می شود. با شکاف طولی میوه در این قسمت گوشت میوه تیره رنگ و آبکی می شود.
عامل بیماری
عامل این بیماری Botrytis cinerea است. پرگنه قارچ ابتدا سفید است و بتدریج خاکستری تا سبز خاکستری رنگ می شود. کنیدیوفور چند شاخه است، انتهای آن تقریبا گرزی شکل بوده و کنیدیوم ها بر روی زائده های کوچک انتهای کنیدیوفور تشکیل می شوند.
چرخه ی بیماری
عفونت های اولیه می توانند از راه اجزاء پلاسیده و پژمرده ی گل، از هنگام پایان گل افشانی به بعد رخ دهند. برای وقوع عفونت، رطوبت لازم است .قارچ عامل بیماری پس از ورود به میوه و ایجاد عفونت ممکن است چندین ماه به حالت رکود درآید و در موقع نگهداری میوه ها در انبار یا سردخانه تظاهر نماید. عفونت می تواند از محل قطع دم به هنگام برداشت محصول یا بخش های زخمی میوه نیز روی دهد. بیمارگر کپک خاکستری می تواند حتی در صفر درجه ی سانتی گراد هم به کندی رشد کند و در میوه های سالمی که به مدت طولانی در انبار نگهداری شده اند بیماری ایجاد کند و موجب به هم چسبیدن تعدادی از میوه های پوسیده شود.
اين پاتوژن نياز به وجود آب آزاد براي جوانه زدن اسپورها و آلودگي دارد. ‌بنابراين اگر اين بيماري در هواي باراني در زمان گلدهي اتفاق افتد بسیار شديد خواهد بود.
مدیریت بیماری
چنانچه بیماری شدت داشته باشد می توان درختچه های کیوی را یک بار به هنگام شروع گل افشانی سمپاشی و میوه ها را بعد از برداشت با قارچ کشهای مجاز تیمار کرد. برگ های مرده و میوه های آلوده بایداز باغ حذف شود. هرس تابستانه برای باز کردن پوشش تاج به علت افزایش جریان هوا از شدت بیماری خواهد کاست.
منابع مورد استفاده
1. اشکان، محمد. 1385. بیماریهای مهم درختان میوه . انتشارات آییژ. ص 427
2. طاهری، حسین.، ارشاد، جعفر و فیفایی، رضا. 1387. شناسایی عوامل پوسیدگی قارچی میوه کیوی در سردخانه. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی شماره 81. 34-39
3. Crop profile for kiwi in California, 2000
4. http://faridbag.blogfa.com/post-1544.aspx

تهیه و تنظیم : فائزه فلکی
در این دسته :