موضوع : مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات میوه
تعداد بازدید : 409 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/03/12 - 244 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
پنج شنبه 12 خرداد 1401
تعداد بازدید : 409 بار
تاریخ بازدید : 1401/03/12 - 244 روز قبل
نام دسته : نکات فنی باغداری
اطلاعیه

باغداران محترم استان مازندران
مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه¬ای در باغات میوه
با توجه به گزارش همکاران محترم جهاد کشاورزی استان مازندران مبنی بر افزایش شکار مگس میوه مدیترانه¬ای در تله¬های فرومونی ایستگاههای پیش آگاهی حوزه عمل شهرستان های مرکزی در هفته اخیر و با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و وجود میزبان¬های مناسب اعم از هلو، شلیل، ازگیل ژاپنی، آلوچه و ...برای ایجاد و گسترش کانون¬های آلوده به این آفت، توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می¬نماید:
1- در اسرع وقت میوه¬های رسیده فوق¬الذکر برداشت گردد (حذف کامل میزبان از دسترس آفت).
2- در باغاتی که در تله¬های پیش آگاهی بیش از دو عدد مگس مشاهده شود با مشاوره و نظارت کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی نسبت به نصب حداقل 20 الی 30 تله حاوی جلب کننده های غذایی بیولور، سراتراپ، سراتینکس به منظور شکار انبوه تأکید می شود.
3- در صورتی که تعداد مگس های شکار شده در تله های پیش آگاهی بیش از 3 عدد باشد طعمه پاشی برابر دستورالعمل صورت گیرد.
4- رعایت بهداشت کف باغ شامل حذف کامل علفهای هرز، جمع آوری هرگونه میوه ریخته شده و دفن آن در عمق 50 سانتی متری خاک ضروری است.
5- در حال حاضر با توجه به جمعیت پایین مگس میوه، اجرای روشهای فوق الذکر در کنترل مگس میوه مؤثر بوده و انجام کاور اسپری منوط به هماهنگی با کارشناسان ذیربط حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی می باشد.
در این دسته :