موضوع : مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات مرکبات و هسته داران
تعداد بازدید : 450 بار
تاریخ بارگذاری : 1401/01/17 - 301 روز قبل
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
چهار شنبه 17 فروردین 1401
تعداد بازدید : 450 بار
تاریخ بازدید : 1401/01/17 - 301 روز قبل
نام دسته : میوه های نیمه گرمسیری
بسمه تعالی
اطلاعیه
باغداران محترم استان مازندران
با توجه به گزارش همکاران محترم جهاد کشاورزی استان مازندران مبنی بر اولین شکار مگس میوه مدیترانه ای در تاریخ 1401/01/06 در روستای اسماعیل کلای کوچک شهرستان جویبار و با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و وجود میزبان های مناسب نظیر نارنج، والنسیا و ارقام مرکبات باقیمانده در برخی باغات که زمینه ساز شروع و گسترش کانون های آلودگی به این آفت مهم می باشد، لذا توجه باغداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
1- در اسرع وقت میوه های رسیده فوق الذکر برداشت گردد.
2- در باغات میوه به ویژه باغات مختلط سیاه ریشه و مرکبات، اقدام به نصب تله جهت ردیابی این آفت مهم گردد.

در این دسته :