عنوان عکس : مطالعات مولکولی
تعداد بازدید : 1084 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/10 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
سه شنبه 10 فروردین 1395
تعداد بازدید : 1084 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/10 - 2 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
الکتروفورز بر روی ژل آگار
در این دسته :