عنوان عکس : مطالعات مولکولی
تعداد بازدید : 1331 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/10 - 4 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
سه شنبه 10 فروردین 1395
تعداد بازدید : 1331 بار
تاریخ بارگذاری : 1395/01/10 - 4 سال پیش
نام دسته : آزمایشگاه
واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
در این دسته :