گالری تصاویر :

در این بخش، تصاویر بیماری ها، آفات و خسارت ها برای یادگیری آسان و بهتر باغداران نشان داده می شود.